รถกอล์ฟ EV

จำหน่าย รถกอล์ฟไฟฟ้า ให้บริการครบวงจร โทร 0814871859

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อกำเนิดขึ้นจากกลุ่มนักธุรกิจที่มี แนวความคิด และความต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ และเสียง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอันเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบ โดยตรงต่อเศรษฐกิจ และต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงขณะนี้

ประเทศไทยมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและวิจัยปัญหา มลภาวะเช่น กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Depart ment) และคูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center)ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NECTEC ได้จัดทำเป็นโครงการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเรื่อง Electric Vehicles หรือ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เช่น รถกอล์ฟไฟฟ้า ซึ่งตรงกับ จุดประสงค์กลุ่มนักธุรกิจเอกชนจึงได้ประสานความร่วมมือกันขึ้นโดย ร่วมกันจัดตั้งโรงงานผลิตยานพาหนะ ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกชนิด ในนามปริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจาก คระกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI (Board of lnvestment) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนการผลิต และจำหน่าย ยานพาหนะ ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศ และส่งออกยังต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2538 เป็นต้นมา

นโยบายของบริษัท
1.บริษัทฯ จะพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าทุกชนิด ที่เป็นประโยชน์เพื่อ สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชนของประเทศไทย และชาวโลก
2.บริษัทฯ มีนโยบาย ให้ร่วมมือกับองค์กร หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ทั้งในประทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัย
3.บริษัทฯ จะจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ของ ยานพาหนะไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
4.บริษัทฯ จะสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อปลูกฝังพนักงานให้รักองค์กรรัก ความก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และความสำนึกรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมของประเทศ
5.บริษัทฯ บริหารงานด้วยผู้บริหารมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการควบคุมงาน เพื่อสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ผลิตภายใต้เทคโนโลยีด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า โดยฝีมือคนไทย เพื่อความภูมิใจของคนไทย และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐฯเอกชน และรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งจำหน่าย ออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ คาดหมายที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรม การผลิต และจำหน่ายยานพาหนะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในเวลาอันใกล้

การวิจัยและพัฒนา

ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นผลผลิตปัจุบัน เพื่อมลพิษทางอากาศ และเสียงใน อนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการวิจัย และพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าภายใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยที่สุด และง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้
1.รูปทรงรถ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี รูปลักษณ์ สวยงามถูกหลักพลศาตร์
2.ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ให้พลังในการขับเคลื่อนที่ให้อัตราเร่ง และความ เร็วที่เหมาะสมกับการใช้งาน
3.ระบบคบคุมการทำงานทั้งหมด (Controller) เป็นระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย มีน้ำหนักเบา และแข็งแรงทนทาน
4.แบตเตอรี่ชนิด Recycle สามารถนำไปใช้หมุนเวียนได้เมื่อหมดอายุ การใช้งานโดยการนำไปผ่านกระบวนการย่อยสลาย เพื่อหลอมขึ้นใช้ใหม่
5.เครื่องประจุไฟฟ้า สะดวกสำหรับผู้ใช้ ราคาถูก และมีบริการที่สมบูรณ์ แบบเพื่อคนรุ่นใหม่

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การผลิตผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เป็นไปอย่างละเอียด และรอบคอบระมัดระวัง เพื่อคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น และแบ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 3 หมวด คือ
1.การผลิต ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ โดยการออกแบใหม่ หรือการทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
2.การผลิตโดยการนำเข้าอุปกรณ์ เป็นการประกอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขึ้นภายในประเทศ
3.การผลิตโดยการดัดแปลง คือการนำเอายานพาหนะเก่า ยกเครื่องยนต์ออก และดัดแปลงให้เป็นยานพาหนะไฟฟ้า

เป้าหมายในอนาคต
1.ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพ ในการช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียงโดยเพิ่มการจัดจกหน่ายให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐฯ เอกชน และประชาชนทั่วไป
2.เป้าหมายในการเป็นบริษัทฯ ระดับข้ามชาติ ที่มีขยายฐานการผลิต ปละการจัดจำหน่วยทั่วทวีปเอเชีย และทวีปอื่น ๆ เมื่อบริษัทมีความพร้อมทั้งทางด้าน ทรัพยากรและเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัยแล้ว ก็จะขยายการลงทุนสู่ต่างประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปินส์ อินโดนีเชีย และพม่า ฯลฯ เพื่อครองความเป็นผู้นำในตลาดเอเชีย
3.การได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาล ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันให้ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไข และลดปัญหา มลภาวะทางอากาศโดยการหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าให้มากขึ้น อีกทั้งการสนับสนุนทางด้านสาธารณูปโภค เช่น การสร้างและติดตั้งปั๊มประจุไฟฟ้าอย่างทั่วถึง เพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถไฟฟ้าเพื่ออากาศที่ดีของโลกใบนี้